Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6 – P2

2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý:

a. Hiển thị các đường mạch theo mầu:

Các đối tượng trong sơ đồ nguyên lý, ràng buộc và sơ đồ mạch in có thể được hiển thị màu theo đường mạch, nhóm đường mạch hoặc nhóm ràng buộc.
Tính năng này giúp cho người thiết kế xác định hanh chóng các nhóm đường mạch.Các lớp được người dùng định nghĩa.

Tính năng các lớp do người dùng định nghĩa có sẵn tài liệu sơ đồ, cho phép thiết kế nhóm được cải thiện. Các tài liệu có thể được tạo ra một cách dễ dàng.

b. Các lớp được người dùng định nghĩa.

Tính năng các lớp do người dùng định nghĩa có sẵn tài liệu sơ đồ, cho phép thiết kế nhóm được cải thiện. Các tài liệu có thể được tạo ra một cách dễ dàng.