Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6 – P6

6. Đánh giá thiết kế

a. Sử dụng thư viện các nhà cung cấp chuẩn để đánh giá thiết kế

Thư viện danh sách các nhà cung cấp chuẩn có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách nhập cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính với ánh xạ liên kết giữa mã part number nội bộ và mã part number của hãng sản xuất. Điều này giúp đơn giản hóa việc lựa chọn các linh kiện từ cơ sở dữ liệu trực tuyến của Xpedition Valydate.

b. Các mẫu lập sẵn để phân tích thiết kế:

Bộ mẫu lập sẵn được bổ sung thêm nhiều hơn như các mẫu chân biến áp,.. và các cờ báo lỗi cố ý. Những thay đổi này làm tăng phạm vi và độ chính xác của phân tích sơ đồ nguyên lý.Các profile có thể tái sử dụng cho việc phân tích thiết kế

Các profile về phân tích có thể được lưu lại để tạo thành một tập hợp mẫu chuẩn nhất quán dùng cho nhiều dự án.

c. Các profile có thể tái sử dụng cho việc phân tích thiết kế

Các profile về phân tích có thể được lưu lại để tạo thành một tập hợp mẫu chuẩn nhất quán dùng cho nhiều dự án.

d. Mô hình hóa các tham số ký sinh của mạch PCB cho mô phỏng tín hiệu tương tự / hỗn hợp:

Tham số ký sinh của mạch PCB có thể là một yếu tố quan trọng trong các thiết kế tín hiệu tương tự hay hỗn hợp nhưng người ta thường bỏ qua ảnh hưởng của chúng trong quá trình mô phỏng. Điều này có thể làm cho thiết kế không đạt được các mục tiêu đề ra hoặc cần phải căn chỉnh thêm bằng tay sau khi chế tạo. Việc tích hợp Xpedition AMS và HyperLynx Advanced 3D EM Solvers cho phép lập mô hình chính xác tham số ký sinh này và cả việc mô phỏng AMS trước khi chế tạo mạch PCB cũng giúp cho việc điều chỉnh thiết kế có thể được thực hiện nhanh và chính xác, giúp tăng khả năng thành công ngay từ lần thiết kế đầu tiên.